www.albumcancionyletra.com
A A A A A Imprimir
Imprimir


Brings Halleluja
Ich han jehoot, et jit e Leed
dat jeder kennt un jeder singk
och wenn du mit Musik, nix am Hot häs
ejal ob du am fleeje bis oder jenoch häs, vun all dem Driss
nimm d´r e Hätz un sing
Halleluja

Halleluja,Halleluja,Halleluja

Du häs jedach et Lääve hät ne Sinn
alles wed jot, alles haut hin
un häs du dann di Liehrjeld berappe müsse
ejal wie deef du jefalle bis
wie ramponiert du widder küss
nimm d´r e Hätz un sing Halleluja

Halleluja, Halleluja, Halleluja (2X)

Ejal wie sicher, du d´r bis
wenn ne schwatze Engel ding Siel d´r bütz
nimm d´r e Hätz un sing Halleluja

du häs ne leeve Minsch neven dir
alles jot im jetz un hier
dä Himmel blau, su wig ding Auge lure

Halleluja,Halleluja,Halleluja (2X)