Dedicar Letra Digimon 2 ending en japones traducida a letra leible de Io Pe

Vista previa

,

 te dedica Digimon 2 ending en japones traducida a letra leible de Io Pe y te envía el siguiente mensaje:

Mensaje
chopdumaite rite aletta atte kinno otomari de chikau
chopdomite mitte yokonga onno shiiro oto moo tonasa
chopdo kimi kimi iiro keuo shitari kinno chino huakai
datte io uounaka kolechaa maruteuna atte nai cha
danne!!
kimochiii kuukiuo
kimai!!
suikeyuke shouong anai shouga nai
ashiteua atashino kasega gugukarane
sekai yunotoua aketeoi eiboshii
ashiteua atashino kasega gugukarane
kimino seuo iouonushiuo mooretsumi
gukito rasuio
gochasna!!
chiseiuo!!
soshteiva suki kimetanala yuuki wo so otemotemo
soshteiva kala dokomatemo sugikaretsu gui de weing tweing
soshteiva sugu oshirireso atodekagu yaguedo oio
daatemiva iba kolechaa shiovo ikara anuraruruya
danne!!
kimochiii velodii
kimai!!
dai dakiute shouong anai shouga nai
ashiteua atashino kasega gugukarane
sekai yunohato danailoli damaiuio
ashiteua atashino kasega gugukarane
kimino seuo iu uutsuuo mooletsumi
gukito rasuio
gochasna!!
chiseiuo!!Tomado de AlbumCancionYLetra.com
danne!!
kimochiii velodii
kimai!!
otaide yuke shouong anai shouga nai
ashiteua atashino kasega gugukarane
sekai yunotoua akiteo ietoshii
ashiteua atashino kasega gugukarane
kimino seuo iouonushio!! mooletsumi
gukito rasuio
gochasna!!
chiseiuo!!

Personalicé su dedicatoria

Plantilla

Color de fondo Color de la letra
Justificación del texto
Dedicatoria
*
*
Inválido
*
* Captcha
Enviar