Traducción de la letra Angel Without a wing de Vitas

Idioma Origen:

Ya vazvrashayus? v dyetstvo,
Mimo prolyetayut dni.
Ya razbivats syedchye,
Bol?no odnomu idti.

Ya slovno angyel byez krila.
Zachyem ti ranila myenya?
Sryedi zvyezd potoki slyez
Vyetyer unyes.

Pust? droj? byejit po kojye,
Slyezi izluchayut svyet.
Znay, ya ostanus? tyem jye
Chistim angyelom s nyebyes.

Ya slovno angyel byez krila.
Zachyem ti ranila myenya?
Sryedi zvezd potoki slyez
Vyetyer unyes

Ya slovno angyel byez krila
Zachyem ti ranila myenya?
Sryedi zvyezd potoki slyez
Vyetyer unyes
Idioma Destino:

Ya vazvrashayus? v dyetstvo,
Mimo prolyetayut dni.
Ya razbivats syedchye,
Bol?no odnomu idti.

Ya slovno angyel byez krila.
Zachyem ti ranila myenya?
Sryedi zvyezd potoki slyez
Vyetyer unyes.

Pust? droj? byejit po kojye,
Slyezi izluchayut svyet.
Znay, ya ostanus? tyem jye
Chistim angyelom s nyebyes.

Ya slovno angyel byez krila.
Zachyem ti ranila myenya?
Sryedi zvezd potoki slyez
Vyetyer unyes

Ya slovno angyel byez krila
Zachyem ti ranila myenya?
Sryedi zvyezd potoki slyez
Vyetyer unyes